Spraw komuś wyjątkowy prezent

Szukasz pomysłu na elegancki prezent dla swoich bliskich? Przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego – w naszym day spa możesz wykupić karnet upominkowy na określoną wartość lub wybrać zabieg (albo ich pakiet), który podarujesz drugiej osobie.

Relaks dla ciała i umysłu to nie tylko elegancki, ale przede wszystkim uniwersalny prezent, który zapewni wyjątkowe przeżycia obdarowanej osobie.

Już dziś możesz zamówić imienny karnet o wybranej wartości lub specjalny voucher na konkretny rodzaj zabiegów. Partner, ktoś z rodziny, bliski przyjaciel – kto okaże się tą szczęśliwą osobą?

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 100ZŁ

koszt 100zł

ZAPŁAĆ

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 250ZŁ

koszt 250zł

ZAPŁAĆ

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 500zŁ

koszt 500zł

ZAPŁAĆ

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 1000 zł

koszt 1 000zł

ZAPŁAĆ

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 2000 zł

koszt 2 000zł

ZAPŁAĆ

BON PODARUNKOWY O WARTOŚCI 3000 zł

koszt 3 000zł

REGULAMIN SPRZEDAŻY BONÓW PODARUNOWYCH SLIM&BEAUTY DAY SPA

1 DefinicjeUżywane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:BON PODARUNKOWY – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do realizacji wybranej usługi z oferty Slim&Beauty w ramach wartości na którą opiewa BON.Dowód Zakupu – Okazanie BONU w wersji papierowej.Organizator – Od Nowa Sławomir Wasielewski,znajdująca się pod adresem ul. H. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź Ogrodowa 25, NIP 8882681212, prowadzący sprzedaż i dystrybucję BONÓW.System – komputerowy system sprzedaży udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej opublikowanej pod domeną www.slimandbeauty.pl .System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży BONÓW.Kupujący, Kontrahent, Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.slimandbeauty.pl i nabywająca BON za pomocą strony internetowej.

2 Zasady OgólneNiniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.slimandbeauty.plUżytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.Organizator sprzedaje i dystrybuuje BONY PODARUNKOWE.Przed zakupem BONU na stronie www.slimandbeauty.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie internetowej.

3 Etapy procesu zakupu BONU na stronie www.slimandbeauty.plProces zakupu BONÓW sprzedawanych i dystrybuowanych przez Organizatora z wykorzystaniem systemu internetowego składa się z następujących etapów:wybór rodzaju BONU;podanie danych adresowych kontrahenta;podanie danych Kupującego;weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu BONU, w tym treści Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;wybór sposobu płatności za BON;potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora.

4 Zamówienie BONUW celu założenia zamówienia i zakupu BONU w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:imię i nazwisko;nazwa firmy (jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT);adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;kontaktowy numer telefonu.Adres e-mail.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Kupującego danych do Systemu. W przypadku, gdyby Kupujący zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się wysyłając maila pod adres studio@slimandbeauty.plUżytkownik dokonując rezerwacji BONU wybiera kategorię BONU, tj. wartość na jaką ma opiewać BON. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu 1 BONU na stronie, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia w Systemie.Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na BONIE z danymi zawartymi w złożonym przez Kupującego zamówieniu.BON uprawnia do realizacji usług z zakresu oferty usług Slim&Beauty day spa – dostępnej na stronie www.slimandbeauty.pl w zakresie wartości na jaka opiewa BON.BON uprawnia wykorzystania jego wartości w okresie 3 miesięcy od daty zakupu BONU.Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.

5 Wybór sposobu płatności za BONPłatności za BON Użytkownik może dokonać za pośrednictwem systemu tPay lub przelewem na konto organizatora. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za BON ponosi Użytkownik.Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia z uwzględnieniem obowiązującej ceny w chwili dokonywania zakupu.

6 Zakończenie procesu zakupu BONUUmowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.Nieopłacenie zamówienia bezpośrednio po zakupie BONU zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia.W przypadku anulowania zakupu BONU Organizator nie może zagwarantować, że wybrane BONY będą wciąż dostępne.Zwrotu zamówienia można dokonać do 4 dni włącznie przed kongresem w wys. 100%. Po tym terinie bilety nie podlegają zwrotowi.

7 Odpowiedzialność1.Użytkownik powinien poinformować mailowo Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu.W przypadku braku możliwości realizacji BONU przez Organizatora z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu realizacji BONU, zaś w przypadku braku możliwości realizacji BONU ze strony Organizatora nawet w późniejszym okresie czasu – Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za BON, poniesionej przez Kupującego.Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie BONU pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. warunków realizacji BONU na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Kongresie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.

8 Ochrona danych osobowychAdministratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora.Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora, podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz przez podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem.

9 Oświadczenia i inne postanowieniaW sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i w zakładce „Kontakt” na stronie www.slimandbeauty.pl .